โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมวิชาการครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

วันที่ 28-02-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง หัวข้อเรื่อง “Co-creation toward value-based Cancer Care; ร่วมคิด ร่วมสร้าง มุ่งสู่การดูแลสุขภาพด้านโรคมะเร็งอย่างมีคุณค่า” โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562