โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแพร่
วันที่:   01-03-2562

นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเลิดสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวรุจิรา อักษร นางสาวตรีชฎา ภิมุข และนางสาวจตุพร พานอ่อง จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแพร่ และรับฟังการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดแพร่ โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562