โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์
วันที่:   20-03-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ายในภารกิจด้านอำนวยการ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ นำโดยนางลินนา งามโสภณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562