โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลประจำหอผู้ป่วยเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (PCWN)

วันที่ 24-04-2562

เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลประจำหอผู้ป่วยเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (PCWN) และบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการดำเนินงาน Service plan สาขา Palliative care ปี 2562 การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้าอบรมมีจำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลพะเยาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562