โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สระเกล้าดำหัวรองอธิบดีกรมการแพทย์

วันที่ 29-04-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมสระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการขอสุมาคารวะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562