โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ประจำปี 2562”
วันที่:   29-04-2562

แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ประจำปี 2562 และมีแพทย์หญิงชินินธร พันไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support) สำหรับบุคลากรทุกวิชาชีพของโรงพยาบาล ในวันที่ 29 เมษายน 2562 และการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced cardiac life support) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ ณ หอผู้ป่วยแต่ละหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ฝึกการทำงานเป็นทีมและวางระบบการช่วยฟื้นคืนชีพของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562