โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ ครั้งที่ 1/2562
วันที่:   10-05-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางศรีวรรณา วงศ์เจริญ นางสาวเวียงพรรณ สโรบล ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561 และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยภายในการประชุมผู้อำนวยการ ได้มอบของที่ระลึกให้กับที่ปรึกษาคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562