โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ (16 พฤษภาคม 2562)
วันที่:   16-05-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา นายแพทย์วาสิน กล่อมวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ แพทย์หญิงนิตินาถ วงษ์ตระหง่าน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ เภสัชหญิงพรรณพิศา นันตาวัง นางสุพัตรา ปวนไฝ นางกิ่งดาว ขุ่ยอาภัย และนางสาวรัตนภรณ์ หมื่นแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรในโครงการสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากเขตสุขภาพที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 110 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ และบริการทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมอง และโรคทางระบบประสาทให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตภาคเหนือ และระหว่างการอบรมมีกิจกรรมออกกำลังกายExercise break เพลงดูแลด้วยใจเวอร์ชั่นล้านนา ณ สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562