โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
วันที่:   18-06-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบุคคลต่างๆ เดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การประสานการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกิจกรรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้นให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ณ หอประชุมจิตติมา วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562