โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร”
วันที่:   18-06-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่” เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาคนให้ตรงกับภารกิจและลักษณะงานที่ปฏิบัติ วิทยากรโดยดร.แพทย์หญิงเบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และนางพรทิพย์ ดำรงปัทมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาแผนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise Break ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562