โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สัมภาษณ์ให้ความรู้ เรื่องโรคหลอดเลือดสมองกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)
วันที่:   19-06-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงแวววรรณ กองมี นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สัมภาษณ์ให้ความรู้ เรื่อง โรคหลอดเลือดสมองกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) โดยได้แนะนำถึงวิธีป้องกันความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้น ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง FM100 เสียงสื่อสารมวลชน และเพจ Facebook Live โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562