โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวาณิช เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วันที่:   19-06-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวาณิช ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม และได้นำเสนอ System Reform ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้แก่ ระบบการลาออนไลน์ ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรม ระบบแจ้งผลเงินเดือนออนไลน์ ระบบส่งซ่อมออนไลน์/ระบบจัดการงานซ่อม และการพัฒนาต่อยอดในระบบ Human Resource Management ระบบ Supply Stock ระบบ HIS โปรแกรมคำนวณภาระงานการพยาบาล Productivity และโปรแกรมประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ ณ ห้องประชุมชั้น 3อาคาร 3 ภายหลังจากการนำเสนอได้พาเยี่ยมชมหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic Assisted Gait Training) โดยมีแพทย์หญิงนิตินาถ วงษ์ตระหง่าน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู นำเสนอ ณ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562