โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและรับฟังบรรยายธรรมะ
วันที่:   27-06-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและฟังบรรยายธรรมะ เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี เรื่อง “การนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน” วิทยากรโดยอาจารย์คีรินทร์ หินคง และอาจารย์ประสาท สุขเกษม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562