โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (28 มิย 62)
วันที่:   28-06-2562

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และทีมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม อาคาร สว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562