โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาศักยภาพบุลากรทางการแพทย์ เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Nurse : Basic Course) เขตสุขภาพที่ 3
วันที่:   01-07-2562

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Nurse : Basic Course) เขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 3 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดและออกกำลังกายเพลง ดูแลด้วยใจ เวอร์ชั่นล้านนา ณ โรมแรมเดอะพาราดิโซ เจเคดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562