โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รองอธิบดีกรมการแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ของเขตสุขภาพที่ 3
วันที่:   01-07-2562

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ พร้อมทั้งร่วมวางแผนสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ร่วมกับประธาน เลขานุการ และทีมงาน Service plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และสาขาการดูแลระยะกลาง ( Intermediate Care ) เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในเขตสุภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเคดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562