โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562
วันที่:   04-07-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจคัดกรอง ติดตาม ดูแลสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์อายุ การตรวจทางคลินิกพิเศษ การตรวจหาความเสี่ยงทางหู การให้ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่