โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและรับฟังบรรยายธรรมะ(4 กค 62)
วันที่:   04-07-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นำโดยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ประธานชมรมจริยธรรม พร้อมด้วยแพทย์หญิงอังสนา นิมมลรัตน์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและรับฟังบรรยายธรรมะ เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี โดยมีอาจารย์ ดร.ส่งเสริม แสงทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562