โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบ VDO Conference โครงการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชน ภายใต้บริบทกรมการแพทย์
วันที่:   05-07-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาวพิงครัตน์ ชัยคำภา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พร้อมด้วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สำหรับประชาชน ภายใต้บริบทของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชน ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิด รับฟังผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562