โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic course)
วันที่:   08-07-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา เป็นวิทยากร ในการอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : basic course) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 พร้อมด้วย นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางณัฐชยา คนใจซื่อ นางวราภรณ์ กุศลงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และมีวิทยากรภายนอกประกอบด้วย แพทย์หญิงดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ นายแพทย์ธน ธีระวรวงศ์ นายแพทย์ธนพงษ์ ลอยเมฆ แพทย์หญิงทิตยา ประเสริฐปั้น แพทย์หญิงสมสุดา ยาอินทร์ แพทย์หญิงรัตติกร ถึงสุข และ นางนิตยา คล่องยุทธ พยาบาลวิชาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 100 คน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งระหว่างการอบรมมีกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise Break เพลงดูแลด้วยใจเวอร์ชั่นล้านนา ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562