โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟัง VDO Conference โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่
วันที่:   10-07-2562

เจ้าหน้าที่ภารกิจด้านอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ : การขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Strengthening Hospital Management) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับ รองผู้อำนวยการของโรงพยาบาล สถาบัน สำนัก กอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติและแม่บทที่สอดคล้องกับภารกิจความรับผิดชอบของกรมการแพทย์และมีการจัดทำแผน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562