โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลดปัญหาการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค เขตสุขภาพที่ 1
วันที่:   18-07-2562

นางสุดารัตน์ กอผจญ และนายธีรพงษ์ รุ่งเรือง จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลประสาทเขียงใหม่ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค เขตสุขภาพที่ 1 โดยการสนับสนุนของกรมการแพทย์ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 1 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและการจัดการผู้ป่วยวัณโรคของเขตสุขภาพที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ และคณะวิทยากรจากสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562