โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสดงผลงานและประกาศรางวัลหน่วยงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น กรมการแพทย์
วันที่:   22-07-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดย นางสาวนิภาพรรณ ทิพยจักร์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยนางสุพัตรา ปวนไฝ หัวหน้างานการพยาบาลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย และนายประภาส อำนวย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสดงผลงานและประกาศรางวัลหน่วยงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น กรมการแพทย์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน ยกระดับคุณภาพการให้บริการของกรมการแพทย์ไปสู่มาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562