โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   สำนักการแพทย์ กรมการแพทย์ ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดแพร่
วันที่:   06-08-2562

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวรุจิรา อักษร นางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ และนางสาวจตุพร พานอ่อง จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย์ เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแพร่ และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ โดยมี นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562