โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้ารับมอบกิตติกรรมประกาศการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค ระดับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Certified Primary Stroke Center)
วันที่:   20-03-2560

นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้ารับมอบกิตติกรรมประกาศการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค ระดับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Certified Primary Stroke Center) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย โดยรับมอบจากศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ ๑๘ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐