โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมเตรียมการและสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 1
วันที่:   13-08-2562

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย์ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 และบุคลากรจากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมการและสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 1 โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเชียงดาว โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2562