โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 23-08-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความรู้แก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของโครงการ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้น ให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้คำปรึกษาแนะนำในการดูแลสุขภาพ และป้องกันโรคทางระบบประสาท แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 36 รูป และผู้มาปฏิบัติธรรม จำนวน 27 ราย พร้อมทั้งทำความสะอาดห้องน้ำ กวาดบริเวณลานวัดโดยรอบและได้มอบเงินบริจาคจากผู้มารับบริการถวายให้แก่วัด ณ วัดร่ำเปิง อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562