โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้ความรู้เรื่องการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
วันที่:   30-08-2562

เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และนางสุพัตรา ปวนไฝ หัวหน้างานการพยาบาลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ร่วมกันให้ความรู้เรื่องการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ อาการข้างเคียงจากการใช้สารสกัดกัญชา และให้คำแนะนำในการใช้สารสกัดจากกัญชาให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้เปิดให้บริการ “คลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์” ในทุกวันพุธ เวลา 14.00-16.00 น. โดยให้ความรู้ ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562