โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562
วันที่:   02-09-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและ ให้โอวาทแก่บุคลากรใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมของโรงพยาบาล และเข้าใจบทบาทหน้าที่การทำงานของตนเอง อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562