โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   เรื่อง โครงการทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วันที่:   05-04-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดย นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ แพทย์ หัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับกรมการแพทย์ตามบริบทของโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีวิทยากรจากสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ รอยัล เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่