โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูความรู้เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระบบประสาท งานอนามัยหอผู้ป่วยและการบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้

วันที่ 10-09-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล จัดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูความรู้เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระบบประสาท งานอนามัย หอผู้ป่วย และการบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล และพนักงานที่ให้บริการทางคลินิกในหน่วยงานของโรงพยาบาล ได้มีความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาท งานอนามัยหอผู้ป่วย และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนให้การบริการทางการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562