โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะพระสงฆ์ศึกษาดูงาน การอบรมพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริก หลักสูตรพระคิลานุปัฎฐาก
วันที่:   26-09-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะพระสงฆ์ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ในการอบรมพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริก “หลักสูตรพระคิลานุปัฎฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)” โดยมีการศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ได้แก่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมประสาท หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท หอผู้ป่วยอายุรกรรมประสาท และห้องหุ่นยนต์ฝึกเดิน ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562