โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมและรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน และมอบนโยบาย แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่:   27-09-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และทางคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและมอบนโยบาย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบนโยบาย และมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กล่าวรายงานและรับมอบนโยบาย จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ประชาคมสาธารณสุข และองค์กรภาคีสุขภาพได้รับรู้ เข้าใจ และสามารถบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน และเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562