โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริก หลักสูตรพระคิลานุปัฎฐาก
วันที่:   27-09-2562

นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี ในพิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริก หลักสูตรพระคิลานุปัฎฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2562 ซึ่งตลอดระยะเวลาการอบรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้จัดบุคลากรมาร่วมถวายองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของการอบรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ สามเณรตามพระธรรมวินัยตลอดจนเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562