โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดการประกวด “การลดพลังงานโดยการนำเสนอการปฏิบัติจริงในหน่วยงาน” ประจำปี 2562
วันที่:   30-09-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงรยากร มูลละ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดการประกวด “การลดพลังงานโดยนำเสนอการปฏิบัติจริงในหน่วยงาน” ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึก ค่านิยมตามมาตรการลดใช้พลังงาน ให้เรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานต่างๆ ของสำนักงาน (เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม) ซึ่งในกิจกรรมมีการนำเสนอการปฏิบัติจริงในหน่วยงานที่เข้าร่วมประกวดและมอบของรางวัลกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562