โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมทางไกล Teleconference การประสานความร่วมมือและ การสนับสนุนด้านทันตกรรมระหว่างกรมการแพทย์กับโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุน (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ)
วันที่:   08-10-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม และเจ้าหน้าที่จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล Teleconference การประสานความร่วมมือและการสนับสนุนด้านทันตกรรมระหว่างกรมการแพทย์กับโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุน (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานกรมการแพทย์ร่วมกันสนับสนุนโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุน (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) ด้านทันตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562