โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดนิทรรศการวันการดูแลแบบประคับประคองสากล (World hospice and palliative care day)
วันที่:   08-10-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นำโดยแพทย์หญิงแวววรรณ กองมี นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดนิทรรศการวันการดูแลแบบประคับประคองสากล (World hospice and palliative care day) โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) การดูแลระยะท้าย (End of life care) และการวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance care plan) แก่ผู้มารับบริการและบุคลากรในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562