โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมและรับฟังโครงการสัมมนานโยบายและทิศทางการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่:   21-10-2562

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานโยบายและทิศทางการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ได้รับทราบนโยบายที่สำคัญและทิศทางการดำเนินงานของกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงาน สู่การพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานและแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้ร่วมรับฟังผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562