โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

วันที่ 21-10-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยทันตแพทย์หญิงชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และรณรงค์สร้างกระแสให้สังคมเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยให้บริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูนแก่ผู้รับบริการโดยไม่คิดมูลค่า ณ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562