โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการสัปดาห์โรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562
วันที่:   29-10-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์โรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และเพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงบริการได้ทันเวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดอัตราป่วย ความพิการ และการเสียชีวิต โดยมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรมตรวจสุขภาพประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง แก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562