โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล (สวนผักรักคุณ)
วันที่:   29-10-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล (สวนผักรักคุณ) เพื่อพัฒนาระบบการบริการอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล หาแนวทางการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคผักปลอดภัย จากสารพิษในโรงพยาบาล และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบประเภทผักในการประกอบอาหารผู้ป่วย ณ แปลงผักภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562