โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 10/2562
วันที่:   14-11-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 10/2562 โดยในการประชุมได้มีการแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ได้แก่ แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา และนางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และส่งมอบเกียรติบัตรรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับชมเชย ให้แก่นายสมบูรณ์ แสนเกรียง หัวหน้าหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก เจ้าของผลงานหมุนปรับขยับองศา ทั้งนี้มีการแนะนำบุคลากรใหม่ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562