โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการสัปดาห์การตรวจประเมินสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐
วันที่:   12-06-2560

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดโครงการ สัปดาห์การตรวจประเมินสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อคัดกรองดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังการเกิดโรค ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และมอบรางวัล การประกวดจัดบอร์ดในหัวข้อ “Happy Work Place สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และการดูแลสุขภาพบุคลากรในหน่วยงาน” จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่