โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
วันที่:   03-12-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล (Nursing Administration Practicum) ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและงานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562