โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ การเตรียมความพร้อมให้บริการ Stroke Fast Track
วันที่:   13-12-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วย แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา เภสัชกรหญิงพรรณพิศา นันต๊ะวัง เภสัชกรชำนาญการ นางสุนิสา ชำนาญวาด และนางวราภรณ์ กุศลงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ การเตรียมความพร้อมให้บริการStroke Fast Track เพื่อให้บุคลากร ที่ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจมั่นใจในการให้บริการผู้ป่วย โดยมีแพทย์หญิงสุพรรษา ศรีชุ่มจิต นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562