โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”พิธีลงนามบันทึกสัญญารับ – ส่งตัวผู้ป่วย “ผู้ประกันตน” ระหว่างสถานพยาบาลระดับสูงกว่า (Supra Contractor) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กับสถานพยาบาลหลัก (Main Contractor) โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ (19 มิถุนายน 2560)

วันที่ 19-06-2560

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกสัญญารับ – ส่งตัวผู้ป่วย “ผู้ประกันตน” ระหว่างสถานพยาบาลระดับสูงกว่า (Supra Contractor) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กับสถานพยาบาลหลัก (Main Contractor) โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โดยมีนายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศยาม เวศกิจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เป็นผู้ลงนาม มีความประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานพยาบาลตติยภูมิทางด้านระบบประสาทในระดับสูงกว่า ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนซึ่งเกินขีดความสามารถในการให้การรักษาจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่