โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   พิธีลงนามสัญญาการเป็นสถานพยาบาลระดับสูงกว่า ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วันที่:   26-06-2560

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนาม สัญญาการเป็นสถานพยาบาลระดับสูงกว่า ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กับสถานพยาบาลหลัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล โดยมีนายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีรัตน์ ชัยพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล เป็นผู้ลงนาม มีความประสงค์เพื่อการส่งต่อรักษาพยาบาลระหว่างสถานพยาบาล โดยเฉพาะการรักษาโรค ในกลุ่มโรคตติยภูมิทางด้านระบบประสาท ได้แก่ โรคทางประสาทศัลยกรรม และโรคทางประสาทอายุรกรรม แก่ผู้ป่วยที่ขอรับการบริการทางการแพทย์ที่เกินขีดความสามารถที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่