โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดการอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course)
วันที่:   09-01-2563

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กรมการแพทย์กับการพัฒนาระบบการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง” ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลระดับต่างๆทั่วประเทศ ให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อให้โรงพยาบาลเครือข่ายสามารถพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และสามารถจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีมาตรฐาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 160 คน โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับ และภายในการอบรมมีกิจกรรม Exercise Break ระหว่างการบรรยาย ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563