โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการแพทย์เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course)
วันที่:   09-01-2563

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงแวววรรณ กองมี นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานศัลยกรรม เภสัชกรหญิงพรรณพิศา นันตาวัง เภสัชกรชำนาญการ เป็นวิทยากรในการอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2563 และมีวิทยากรภายนอกประกอบด้วย นายแพทย์สุชาติ พุทธิเจริญรัตน์ นายแพทย์สุรัตน์ ตันประเวช แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ แพทย์หญิงยอดขวัญ วัฒนะแสน แพทย์หญิงพิมพ์พร พรหมคำตัน และนายแพทย์กิตติธัช บุญเจริญ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 160 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลระดับต่างๆทั่วประเทศ ให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อให้โรงพยาบาลเครือข่ายสามารถพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และสามารถจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีมาตรฐาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563