โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
วันที่:   03-07-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับบุคลากรทางการพยาบาลในเขตภาคเหนือ รุ่นที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ มีศักยภาพในการศึกษางานวิจัย นำผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถจัดทำ Evidence Based Practice ทางการพยาบาลในหน่วยงาน โดยมีนายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่